Makkelijker én leuker!

Een mooi bedrag retour

Een mooi bedrag retour

Volledig verzorgd

Volledig verzorgd

Persoonlijk behandeld

Persoonlijk behandeld

Wist je dat je de BTW die je hebt betaald bij de aanschaf van jouw zonnepanelen kan terugkrijgen van de Belastingdienst? Je krijgt niet het volledige bedrag terug, er moet nog wel BTW voldaan worden over de stroom die in hetzelfde jaar wordt opgewekt, maar het voordeel is aanzienlijk. Een kans die je eigenlijk niet kunt laten liggen!

Wij doorlopen voor jou het gehele proces, inclusief het aanvragen van een ontheffing voor de administratieve verplichting; je hoeft (bijna) niets meer zelf te doen. Onze service kost je eenmalig € 107,44, exclusief BTW (deze wordt ook teruggevraagd). Hebben we je interesse gewekt? Download dan hieronder het inschrijfformulier, vul het in en stuur het naar ons op.

Als teamleden van SolarNRG zitten wij continu bovenop de laatste ontwikkelingen rond zonnestroom en de belastingdienst en daardoor is onze kennis altijd up-to-date. Jarenlange ervaring zorgt ervoor dat de aanvraag vlekkeloos verloopt, zodat jij jouw betaalde BTW snel terug ontvangen hebt. We zijn jouw aanspreekpunt bij de Belastingdienst en nemen je zo een last uit handen, met als voordeel dat je bij ons altijd persoonlijk te woord wordt gestaan en behandeld.

We weten altijd precies wat er per cliënt speelt. Service staat hoog bij ons in het vaandel en we staan garant voor een snelle afwikkeling van jouw BTW teruggave; een betere keuze kun je niet maken!

Hieronder geven we antwoord op een aantal veelgestelde vragen.

Vanaf wanneer word ik door de Belastingdienst aangemerkt als BTW-ondernemer?

De Belastingdienst merkt je aan als BTW-ondernemer wanneer je een kleinverbruikaansluiting hebt (3 x 80A) en regelmatig tegen vergoeding stroom teruglevert aan je energieleverancier. Voor het Fuchs-arrest (20 juni 2013, zaak C-219/12) van het Europese Hof van Justitie, ging de Belastingdienst er in dit geval nog niet vanuit dat je een BTW-ondernemer was.

Wanneer is er sprake van vergoeding?

Van vergoeding is sprake als jouw energieleverancier betaalt voor de door jou teruggeleverde stroom. In de praktijk wordt vaak 'saldering' toegepast, wat inhoudt dat op je facturen de door jou teruggeleverde stroom wordt verrekend met de stroom die je energieleverancier aan jou levert. Ook in dat geval is er sprake van een vergoeding; het maakt dus geen verschil of je een 'slimme' meter hebt of een analoge (terugdraai) meter.

Kan ik er voor kiezen om geen BTW-ondernemer te worden?

Nee, je bent altijd BTW-ondernemer wanneer je regelmatig tegen vergoeding stroom teruglevert aan je energieleverancier. In BTW-termen: je verricht hiermee betaalde prestaties.

Moet ik mij altijd melden als BTW-ondernemer bij de Belastingdienst?

Je moet je pas melden als BTW-ondernemer wanneer je de BTW die is betaald over de aanschaf van zonnepanelen wil terugvragen.

Echter geldt wel dat je je niet hoeft aan te melden als BTW-ondernemer zolang het saldo BTW-bedrag (de te betalen BTW over de omzet na aftrek van de BTW over de aanschaf van de zonnepanelen) over een jaar € 1.345 of minder is. Dankzij de Kleineondernemersregeling hoef je pas BTW te gaan betalen als het saldo BTW-bedrag over een jaar boven die € 1.345 uitkomt. Particuliere eigenaren van zonnepanelen zullen deze grens in de praktijk doorgaans niet bereiken en in dat geval neemt de Belastingdienst aan dat je hebt verzocht om niet te hoeven voldoen aan de administratieve verplichtingen als ondernemer (zoals bedoeld in artikel 25, lid 3, van de BTW-wet). Je mag dan echter ook geen BTW in rekening brengen aan je energieleverancier. Als je hiervan geen gebruik wilt maken, kun je je alsnog aanmelden als BTW-ondernemer. Als je je al wel hebt aangemeld en om BTW-teruggave hebt gevraagd, dan zal de Belastingdienst beoordelen of je aanmelding en verzoek om teruggave tijdig is geweest.

Wat is de Kleineondernemersregeling?

De Kleineondernemersregeling is een tegemoetkoming voor ondernemers die maar heel weinig BTW hoeven te voldoen. Als je BTW-ondernemer bent voor de stroom die je teruglevert aan je energieleverancier, dan moet je BTW berekenen over het bedrag dat je hiervoor aan jouw energiebedrijf in rekening brengt. Ook moet je dan in de meeste gevallen BTW voldoen over de stroom die je via uw zonnepanelen opwekt en rechtstreeks verbruikt. Zolang het per saldo te betalen BTW-bedrag per jaar € 1.345 of minder is, hoef je dit bedrag echter niet aan de Belastingdienst te voldoen.

Als je bijvoorbeeld in totaal in een kalenderjaar 2.000 kWh op het net invoert en hiervoor een vergoeding krijgt van € 0,07 per kWh, dan bedraagt het verschuldigde BTW-bedrag hierover: 2.000 x 0,07 x 21% = € 29,40. Als je daarnaast 1.000 kWh zelf verbruikt, ben je hierover 1.000 x 0,191 x 21% = € 39,90 verschuldigd (totaal dus € 69,30). Op grond van de Kleineondernemersregeling hoef je van dit BTW-bedrag geen aangifte te doen, omdat het bedrag niet boven € 1.345 uitkomt. Als de voorbelasting hoger is dan de verschuldigde BTW (in dit geval € 69,30), heb je nog wel recht op teruggave van het saldo BTW-bedrag.

Vanaf wanneer heb ik recht op BTW teruggave?

Je hebt recht op teruggave van BTW ongeacht het jaar van aanschaf. In april 2018 heeft de staatssecretaris besloten dat particulieren die zonnepanelen hebben aangeschaft en nog niet zijn geregistreerd als ondernemer, zich alsnog kunnen aanmelden.

Wanneer je je nog niet hebt gemeld, kun je dit alsnog doen en de BTW terugvragen die is betaald over de aanschaf van zonnepanelen. Je dient te beschikken over een factuur waarop de BTW afzonderlijk is vermeld.

Welk deel van de BTW krijg ik terug?

Dat hangt af van de situatie:

Situatie A

Je hebt op je woning zonnepanelen laten plaatsen die niet tegelijkertijd dienen als dakbedekking (Ze dienen dus alleen om stroom op te wekken. Het betreft dan niet-geïntegreerde zonnepanelen). Op dit moment is dat bijna altijd het geval. Je kunt dan het hele BTW-bedrag (voorbelasting) dat is betaald over de aanschaf van zonnepanelen terugvragen. Je krijgt echter niet het volledige BTW-bedrag terug, er moet nog wel BTW voldaan worden over de stroom die je aan je energieleverancier levert en over de stroom die je opwekt en zelf gebruikt.

Situatie B

Je hebt op je woning zonnepanelen laten aanbrengen die tegelijkertijd dienen als dakbedekking (Geïntegreerde zonnepanelen). Op dit moment komt dat alleen bij hoge uitzondering voor. Je kunt in dat geval slechts een deel in aftrek brengen van de BTW die is betaald over de aanschaf van de zonnepanelen, je hebt in dit geval namelijk geen recht op aftrek van de BTW voor het privégebruik. In de wet is namelijk een aftrekbeperking opgenomen voor privégebruik van uitgaven met betrekking tot onroerende zaken, zoals uw woning. Daar staat tegenover dat je ook geen BTW hoeft te voldoen over de door jouzelf opgewekte en gebruikte stroom. Geïntegreerde zonnepanelen hebben naast de functie van het opwekken van stroom ook de functie van dakbedekking. Het gebruik voor die functie en het gebruik voor het opwekken van stroom die meteen privé wordt gebruikt, wordt voor de BTW aangemerkt als privégebruik. Alleen de opgewekte stroom die je aan je energieleverancier teruglevert, geldt als gebruik voor belaste prestaties. De BTW over de aanschaf mag voor dat deel als voorbelasting in aftrek worden gebracht.

Waarover ben ik BTW verschuldigd?

Als je BTW-ondernemer bent, moet je BTW berekenen over de vergoeding die je ontvangt voor de stroom die je aan je energieleverancier teruglevert. Als je niet-geïntegreerde zonnepanelen hebt, ben je ook BTW verschuldigd over de stroom die je direct zelf verbruikt, deze moet je berekenen over de zogenoemde marktprijs. De marktprijs is gelijk aan de prijs (inclusief energiebelasting, maar exclusief BTW) die je aan je energieleverancier moet betalen voor de stroom die deze aan jou levert.

Als je geïntegreerde zonnepanelen hebt, moet je alleen BTW berekenen over de vergoeding die je ontvangt voor de stroom die je aan je energiebedrijf teruglevert.

Hoe bereken ik de BTW over het jaar van aanschaf van mjin panelen?

Situatie A

Op je BTW-aangifte moet je de verschuldigde BTW aangeven. Hierop mag je de voorbelasting in aftrek brengen. Het saldo-bedrag van die aangifte is het bedrag dat je terugvraagt. Om de verschuldigde BTW te kunnen vaststellen, zou je precies moeten weten hoeveel stroom je over een bepaalde periode aan je energieleverancier teruglevert en hoeveel stroom je direct zelf verbruikt. Ook zou je dan BTW in rekening moeten brengen aan je energieleverancier. In de praktijk is dit meestal niet vast te stellen. Mede in afwachting van ontwikkelingen in Europees verband met betrekking tot een eventuele wijziging van de BTW-richtlijn, kun je daarom voorlopig forfaitaire bedragen hanteren, die je als verschuldigde belasting op je aangifte kunt vermelden. De forfaits verschillen naar gelang van het opwekvermogen van je zonnepanelen. Als je gebruik maakt van deze forfaits mag je geen BTW in rekening brengen aan je energieleverancier. Als je besluit geen gebruik te maken van het forfait, maar in plaats daarvan voor de stroom die je teruglevert BTW in rekening brengt aan je energieleverancier, dan geldt het volgende: In dat geval zal je energieleverancier aan jou BTW in rekening moeten brengen over de volledige prijs van de stroom die deze aan jou levert, zonder rekening te houden met de stroom die je teruglevert. Dit heeft tot gevolg dat de rekening die je van je energieleverancier ontvangt, voor de aan jou geleverde stroom, ook hoger zal worden. De BTW die hierover wordt berekend kunt je niet in aftrek brengen (privégebruik).

Situatie B

Wanneer je zonnepanelen naast de functie van het opwekken van energie ook een functie als dakbedekking hebben, heb je geen recht op aftrek (privégebruik). Dit gebruik wordt gesteld op 50%. Dat wil zeggen dat de voorbelasting voor 50% wordt toegerekend aan de functie van stroomopwekking. Daarvan wordt vervolgens 2/3 deel gebruikt voor met BTW belaste prestaties. Er wordt uitgegaan van 2/3 omdat uit ervaringscijfers blijkt dat zonnepanelen gemiddeld genomen voor 2/3 deel gebruikt worden voor het leveren van stroom aan je energiebedrijf en voor 1/3 deel voor direct privéverbruik van stroom. Dit heeft tot gevolg dat je bij elkaar genomen 1/3 deel van de BTW, die is betaald bij de aanschaf van zonnepanelen, als voorbelasting in aftrek kunt brengen.

Wat moet ik doen voor de volgende jaren?

De Kleineondernemersregeling zorgt ervoor dat je per saldo geen BTW hoeft te betalen (als particulier blijf je namelijk in de meeste gevallen beneden de grens van € 1.345). Je kunt er dan voor kiezen om bij de Belastingdienst een verzoek in te dienen voor ontheffing van je administratieve verplichtingen. Dit betekent dat je niet langer aangifte hoeft te doen. In dat geval heb je geen recht meer op aftrek van BTW en mag je ook geen BTW in rekening brengen. Deze ontheffing heeft geen gevolgen voor een eventuele teruggave van BTW die is verleend over een periode die ligt voor de ingangsdatum van de ontheffing. Als je bijvoorbeeld over het vierde kwartaal van 2013 via een aangifte verzoekt om teruggave van de BTW over de aanschaf, kun je gelijktijdig een verzoek indienen om met ingang van 1 januari 2014 ontheffing te krijgen van je administratieve verplichtingen. Deze ontheffing heeft dan geen gevolgen voor het verzoek om teruggave.

De panelen maken deel uit van een (huwelijks-) goederengemeenschap, wie moet zich aanmelden als BTW-ondernemer?

In deze situatie zijn de eigenaren ondernemer voor de gezamenlijke exploitatie van de zonnepanelen, maar alleen degene op wiens naam de energienota is gesteld, kan zich als ondernemer voor de BTW aanmelden.